پایان

دیروز آخرین روز اینترنی و آخرین کشیکم بود...

خداحافظ دعواهای اول ماه سر کشیک ریختن

خداحافظ تلفن های بی موقع پرستار های خوش ذوق

خداحافظ چک CVP

خداحافظ نیمرو

خداحافظ اینترنی!بامن حرف نزن

/ 0 نظر / 2 بازدید